Zicht torens tuin
Wie zijn we

vzw C.I.G.B

WZC Huize Ter Walle behoort tot de vzw C.I.G.B. (Christelijke Integrale Gezondheids- en bejaardenzorg) die naast ons woonzorgcentrum ook nog het Psychiatrisch Centrum Menen exploiteert.

De raad van bestuur van de vzw is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Dhr. Peter Depoot
Gedelegeerd bestuurder: Dhr. Frans Vandamme
Secretaris: Mevr. Veroniek Desombere
Leden: E.H. Chris Deconinck, Mevr. Veerle Larmuseau, Mevr. Mia Van Derheyden, Dhr. Geert Demeulemeester, Dhr. Peter Pille, Dhr. Joël Vanheule en Not. Louis Vermeulen.

Het Psychiatrisch Centrum Menen is gelegen in de Bruggestraat 75. Het dagelijks bestuur wordt voorgezeten door Serge Deboever, algemeen directeur (www.pcmenen.be)

WZC Huize Ter Walle is gelegen in de Kortrijkstraat 126 en is erkend voor 94 woongelegenheden (68 RVT, 22 ROB en 4 CKV), 22 plaatsen centrum voor dagverzorging en 2 groepen van assistentiewoningen: residentie Benedictinenhof met 10 woongelegenheden en residentie De Rotonde met 22 woongelegenheden. Het dagelijks bestuur wordt voorgezeten door Debbie Janssens, algemeen directeur.
Voor beide exploitaties is een gemeenschappelijk comité Preventie en Bescherming op het werk, een ondernemingsraad en een bedrijfsrevisor.

Erkenningsnummers

  • ROB: PE 781
  • RVT: VZB2292
  • Centrum voor dagverzorging: BE 2356 en PE 2356
  • Centrum voor kortverblijf: KPE 781
Hart voor bejaarden
Waar we voor staan

Missie

Het is de opdracht van WZC Huize Ter Walle om zorg te dragen voor het welbevinden van de residentiële oudere bewoner van het woonzorgcentrum, kortverblijf of assistentiewoning en de bezoeker van centrum voor dagverzorging binnen een economisch verantwoord kader.

We vertrekken vanuit onderhandelende zorg. We leren de bewoner op heel wat facetten kennen om zo een thuisgevoel te creëren. Zo hebben we oog voor het psychosociaal welbevinden, gaan we de verwachtingen op vlak van wonen en leven na, hebben we aandacht voor spiritualiteit en zingeving en besteden we aandacht aan het lichamelijk welbevinden van elk individu.

We richten ons naar de ouderen van Menen en omgeving en hebben bijzondere aandacht voor mensen met dementie, psychisch kwetsbare mensen en zwaarder zorgbehoevende ouderen.

We verbinden de zorg voor de gebruiker onlosmakelijk met de zorg voor de medewerker in een positief verhaal. Hierin staan waardering voor het unieke van de gebruiker en medewerker, samenwerking en de systematische groei van organisatie en medewerker in deskundigheid centraal.

Huize Ter Walle maakt deel uit van de vzw Christelijke Integrale Gezondheids –en Bejaardenzorg en verbindt zich ook met de nabije omgeving. We engageren ons in het lokaal sociaal beleid van de stad en werken samen met andere organisaties in Menen en daarbuiten om onze doelstelling te bereiken.

Visie

WZC Huize Ter Walle wil onderhandelde zorg uitbouwen bij het streven naar een zo goed mogelijk welbevinden van de bewoner. Hierbij gaan bewoners –en medewerkersvisie hand in hand en profileren we ons als lerende organisatie en medewerker.

We willen komen tot het respecteren van volgende krachtlijnen:

  • Bewoner en medewerker worden gewaardeerd in hun eigenheid/eigenwaarde.
  • De bewoner en zijn vertegenwoordiger krijgen de kans de regie over het leven in eigen handen te nemen.

Via respectvolle omgang met de bewoner krijgt het multidisciplinair team zicht op het unieke levensverhaal van de bewoner en wat voor hem of haar waardevol is.

Het team gaat in een klimaat van bespreekbaarheid samen na hoe hierop kan afgestemd worden en toetst dit af bij bewoner en/of de vertegenwoordiger.
Dit verwacht het leren ontdekken en waarderen van talenten van de medewerker en het groeien in deskundigheid. De medewerker neemt hierbij zijn verantwoordelijkheid op.

Het streven naar kwaliteitsverbetering door het kritisch zichzelf reflecteren van medewerker (binnen het teamwerk en groeigesprekken) en organisatie (d.m.v. PREZO).

IMG 0631

5 pijlers

Vanuit de vaststelling dat zorg én kwalitatief hoogstaand én economisch verantwoord moet zijn, profileert Huize Ter Walle zich als een lerende organisatie gericht naar de toekomst. De basis hiervan is de vertaling van onze visie in 5 kernwaarden of pijlers:


1. Welbevinden van de bewoner

Dit welbevinden heeft betrekking op 6 domeinen die we niet los van elkaar kunnen zien
a. Het wonen en leven
b. Psychisch welbevinden
c. Sociaal welbevinden
d. Partnerrelaties, intimiteit en seksualiteit
e. Zingeving/spiritueel welbevinden
f. Lichamelijk welbevinden
De bewoner staat centraal en daarom verwachten we dat de medewerker zich kan inleven in de bewoner, het unieke herkent en erkent. Dit vraagt m.a.w. DESKUNDIGHEID.


2. Respectvol

De medewerker in Huize Ter Walle toont respect in zijn vele facetten: respect voor de bewoner: wie hij is en zijn privacy, voor medecollega’s, leidinggevenden, infrastructuur, materiaal…


3. Thuisgevoel

Het is ons streven om de bewoner een “thuisgevoel” te laten ervaren. Iedere medewerker stelt zich de vraag: “wat is mijn bijdrage om ervoor te zorgen dat mijn bewoner zich meer thuisvoelt?”


4. Samenwerkingsgericht

Je bent voortdurend in omgang met alle belanghebbenden. Zo heb je de bewoner en zijn familie waarmee we samen nagaan wat betekenis geeft voor de bewoner”, ze zijn dan ook onze partners in de zorg. Voorwaarden om dit te realiseren zijn deskundigheid in omgang en een team dat samenwerkt.


5. Economisch verantwoord

Zorg moet passen binnen een financieel kader. Onze middelen (tijd, materiaal, mensen) dienen we zo optimaal mogelijk in te zetten en nauwgezet op te volgen.


Deze pijlers vormen ons kompas: ze geven de richting aan op welke wijze we de toekomst in Huize Ter Walle willen uitbouwen.

Jaren ervaring

Onze historiek

1990
Ontstaan WZC Huize Ter Walle
1999
Verhuis naar Kortrijkstraat in Menen
2001
Opstart Centrum voor Dagverzorging
2012
Opening Groep van Assistentiewoningen
2020
Opening vernieuwd Centrum voor Dagverzorging en Centrum voor Kortverblijf

Deze website maakt gebruik van cookies

Stel hieronder uw voorkeuren in. Meer info vindt u terug in onze privacy policy.