IMG 6836

Huize Ter Walle vzw CIGB heeft een openstaande vacature voor een verpleegkundige met affiniteit voor geriatrie en psychiatrie. Het gaat om een contract van onbepaalde duur.

Jobtime

38/38

Indiensttreding: onmiddellijk of in onderling overleg, contract van (on)bepaalde duur.

Ons aanbod
 • Je komt terecht in een voorziening met een open en participatieve cultuur waar je de kans krijgt je verder te ontplooien;
 • Er wordt een opleidingstraject uitgewerkt in het kader van het onthaal van nieuwe medewerkers;
 • De verloning gebeurt conform IFIC functieclassificatie verpleegkundige;
 • Relevante anciënniteit wordt overgenomen;
 • Contract van onbepaalde duur.

Indien u geïnteresseerd bent dan kan u contact opnemen met Debbie Janssens, algemeen directeur via debbie.janssens@htw.be of 056/52.17.31

Adres van tewerkstelling

Huize Ter Walle vzw
CIGB Kortrijkstraat 126
8930 Menen
www.htw.be

Vacature

Functieomschrijving

Situering

In WZC Huize Ter Walle zijn we op zoek naar een verpleegkundige met een hart voor ouderen om ons team te versterken. Je zal deel uitmaken van zorgteam 2 en het subteam Leiemeers. De cliënten die op de leefgroep Leiemeers verblijven hebben allen een psychische ondersteuningsnood, waardoor affiniteit voor psychiatrie een enorme meerwaarde kan betekenen.

Kerntaken
 • Je bent verantwoordelijk voor de planning & organisatie van de zorg van cliënten van een leefgroep:

o Je fungeert als vertrouwenspersoon voor toegewezen cliënten;

o Je signaleert noden en evoluties van cliënten in het elektronisch zorgdossier;

o Samen met je collega’s volg je de algemene toestand van de cliënt op en neem je gepaste acties. Je communiceert hierover met het diensthoofd;

o Je geeft aandacht aan de familieleden van de cliënt (psychosociale begeleiding cliënt) en betrekt hen bij de zorg. Samen met hen ga je na wat de best mogelijke zorg is;

o Bij klachten van cliënten en/of familieleden treed je in dialoog, waar nodig verwijs je door naar het diensthoofd, de algemeen directeur of de klachtenprocedure (blauw formulier);

o Je geeft aandacht aan de leefomgeving van de cliënten;

 • In het kader van het medicatiebeleid ben je verantwoordelijk voor:

o Opmaak en aanpassing van medicatieschema’s in het elektronisch zorgdossier;

o Opmaak van bestellingen en doorsturen naar apotheek via elektronische weg;

o Opvolging levering medicatie apotheek;

o Controleren, voorbereiden & ronddelen van medicatie.

 • Je overlegt met de andere disciplines van het zorgteam (zorgkundigen, kiné, ergo, leefgroepwerking, animatie, leefgroepassistenten, referentiepersoon dementie) en het diensthoofd;
 • Je vult op geregelde tijdstippen de RAI in. i.s.m. de stafmedewerker zorg en kwaliteit, diensthoofd en collega’s worden resultaten besproken in het multidisciplinair overleg;
 • Je voert de verpleegkundige handelingen uit;
 • Je doet de noodzakelijke administratieve taken (bijv. aanvullen woonzorgdossier);
 • Bij afwezigheid van het diensthoofd van het zorgteam begeleid je de huisarts bij zijn consultatie(s): voorbereiding, begeleiding + afwerking;
 • In samenspraak met de palliatief verantwoordelijke en het desbetreffend diensthoofd van het zorgteam bied je palliatieve hulpverlening;
 • Je engageert je om regelmatig bij te scholen. Je krijgt de kans je te bekwamen in één of ander aspect van de zorgverlening (bijv. wondzorg, palliatieve zorgen, rugklachtpreventie,…). Het minimum aantal uur bijscholing dat moet gevolgd worden is 20 uur op 2 jaar en is de verantwoordelijkheid van de verpleegkundige;
 • Je begeleidt stagiairs verzorging en verpleegkunde op een constructieve manier: je geeft de nodige feedback en je biedt voldoende ondersteuning en leerkansen;
 • In het kader van welzijn op het werk, werk je op een veilige manier. Hiertoe leef je de gemaakte afspraken (rugklachtpreventie via tilprotocol, preventie accidenteel bloedcontact, …) na en heb je een voorbeeldfunctie.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Onder supervisie van het diensthoofd werk je samen met verpleegkundigen, leefgroepbegeleiders, leefgroepassistenten, animator(en) en kinesitherapeut van het zorgteam.

Samenwerking en overleg
 • De werkzaamheden op de afdeling gebeuren in teamverband, wat niet uitsluit dat je jouw eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de toegewezen cliënten hebt;
 • Je overlegt frequent formeel (overdracht, elektronische zorgdossier) en informeel (mondeling en schriftelijk);
 • Je hebt een actieve rol bij deelname aan:

o het overleg op afdelingsbasis (overdrachten, zorgteamoverleg, multidisciplinair overleg), je levert hierbij een actieve bijdrage;

o De verpleegvergadering (zorgteamoverkoepelende vergadering met verpleegkundigen);

o die werkgroepen waar je je wilt verdiepen in een bepaald thema.

Functieprofiel

Centraal staat een belevingsgerichte houding naar de bewoner toe, dit betekent:

 • Tonen van actieve betrokkenheid (bijv. door actief te luisteren naar de bewoner);
 • Zich inleven in de belevingswereld van de bewoner ;
 • Respect hebben voor de eigenheid van de bewoner, voor zijn levensverhaal, .... Iedere bewoner is UNIEK, heeft een heel leven achter zich. Je respecteert hem/haar in wie hij/zij

  is;

 • Als verpleegkundige ga je in dialoog met de bewoner en probeer je zoekend te reageren. Je stelt je altijd de vraag: “wat draagt bij tot het welzijn van de bewoner?”;
 • Je geeft aandacht aan de nodige kwaliteitsaspecten van de werking;
 • Je draagt collegialiteit hoog in het vaandel;
 • Er wordt verwacht dat je de privacy van de bewoner respecteert en je je houdt aan het beroepsgeheim.
 • Je hebt respect voor de werkomgeving en het materiaal dat ter beschikking worden gesteld;


86697034 1762999200508665 727015685493882880 n 3

Zorg op maat in een échte thuis.

WZC Huize Ter Walle verloont haar medewerkers volgens de IFIC-barema's en biedt hen een hospitalisatieverzekering, daarnaast kom je terecht in een fijne warmmenselijke omgeving waar zowel het welzijn bewoner als medewerker centraal staat.

Deze website maakt gebruik van cookies

Stel hieronder uw voorkeuren in. Meer info vindt u terug in onze privacy policy.