05 JAN 21

Update Covid-19

Handen

Update COVID-19

BRIEFWISSELING: UPDATE MAATREGELEN COVID-19 IN WOONZORGCENTRA – FAMILIELEDEN & MANTELZORGERS WZC HUIZE TER WALLE

Beste familielid, mantelzorger,

In tijden van crisis is het juist erg belangrijk om duidelijk te communiceren met alle betrokken partijen. Wij vinden het dan ook belangrijk om jou op regelmatige tijdstippen te informeren over de stand van zaken m.b.t. Covid-19 binnen onze voorziening.

Risicocoëfficiënt Menen, Rekkem & Lauwe

Op dinsdag 5 januari zijn volgende cijfers gekend:
• De risicocoëfficiënt in Menen, Rekkem & Lauwe bedraagt 134,17 (7 dagen) en 220,63 (14 dagen).
• De gemiddelde risicocoëfficiënt over heel Zuid West-Vlaanderen bedraagt 130,75 (7 dagen) en 265,54 (14 dagen).

De risicocoëfficiënt wordt berekend op basis van het aantal nieuwe gevallen de voorbije 7 dagen of 14 dagen uitgedrukt per 100.000 inwoners
• Vanaf 20,01 wordt er gesproken van overschrijding van de risicogrens (7 dagen);
• Vanaf 50,01 wordt er gesproken van overschrijding van de risicogrens (14 dagen).

Preventieve testing

In samenspraak met de coördinerend en raadgevend arts (CRA) werd beslist om geen preventieve testing te organiseren, noch voor bewoners noch voor medewerkers. We zijn van mening dat dergelijke testing momenteel geen meerwaarde zou opleveren daar er geen medewerkers en/of bewoners zijn met ziektesymptomen gerelateerd aan het Covid-19 virus. In geval van een acute situatie zal er evenwel snel geschakeld worden en alsnog getest worden.

Vaccinatie

De vaccins voor de prioritaire doelgroep, zijnde de bewoners van het woonzorgcentrum (WZC) en het centrum voor kortverblijf (CVK), werden gisteren ingegeven via het e-loket van het Agentschap Zorg en Gezondheid. We verwachten dat de vaccins voor onze voorziening zullen beschikbaar zijn in de week van 11 of 18 januari. Onze (wilsbekwame) bewoners werden/worden bevraagd. We noteerden voorlopig enkel instemmende reacties.

Uit de online bevraging bleek slechts één familielid te twijfelen over vaccinatie. Familieleden met dergelijke bedenkingen dienen dit eerstdaags te communiceren met het betreffende diensthoofd. Voor bewoners met een zorgvolmachthouder of een wettelijk vertegenwoordiger, sturen we een document als bijlage dat dient te worden ingevuld tegen uiterlijk vrijdag 8 januari.

Onze actieve medewerkers, studenten en vrijwilligers zullen gevaccineerd worden zodra er meer vaccins beschikbaar zijn. Er is nog geen datum gekend. Het Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt ons wel reeds de nodige informatie te verzamelen zodoende snel te kunnen schakelen op het ogenblik dat er bijkomende vaccinaties beschikbaar zijn. Uit de online bevraging van medewerkers blijkt dat sommigen zich afvragen of vaccins die zo snel zijn ontwikkeld, wel veilig zijn. Maar voor die snelle ontwikkeling zijn er een aantal logische verklaringen.

1. De enorme technologische vooruitgang

Dankzij die enorme vooruitgang heeft men heel snel de genetische samenstelling van het virus kunnen bepalen, waardoor er meteen vaccins konden worden ontwikkeld.

2. Men moest niet van 0 beginnen

Er waren al twee bekende coronavirussen. Tegen die virussen waren al vaccins in ontwikkeling. Die konden worden aangepast, zodat ze ook konden werken tegen dit nieuwe coronavirus.

3. Verschillende stappen liepen tegelijkertijd

Zodra het kon werd een volgende stap opgestart, nog voor een eerdere fase helemaal was afgerond. Ook zo is er heel veel tijd bespaard.

4. Het is een verhaal van voorrang… niet van snelheid

Daardoor zijn er heel wat jaren gewonnen, zonder de kwaliteit van de studies of de veiligheid van de vaccins in het gedrang te brengen. Elk vaccin heeft alle fasen van ontwikkeling en testing doorlopen, net als andere geneesmiddelen of vaccins.

Als bijlage vindt u een document met enkele fouten en feiten, neem deze gerust door in geval u nog twijfelt.

Informatieve link betreffende het vaccin: https://www.laatjevaccineren.b...

De bezoekregeling

De bezoekregeling blijft ongewijzigd.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid doet nog geen beloftes naar versoepelingen. In de eerste maanden van de vaccinatiecampagne zullen de richtlijnen over het verplicht gebruik van een mondneusmasker en de overige gouden regels over risicobeheer in zorgvoorzieningen niet wijzigen of versoepelen. Het dragen van een mondneusmasker blijft ook verplicht voor wie gevaccineerd is en iedereen past onverminderd de hygiëneregels van hand- en omgevingshygiëne toe.

Vragen om af te wijken van de bezoekersregeling dienen rechtstreeks besproken te worden met de directie, min. 24u op voorhand via directie@htw.be.

Hierbij een herhaling van de bezoekersregeling:

1. Bezoek op kamer

Elke bewoner kan (naast de partner) één bezoeker ontvangen. Deze bezoeker kan om de 14 dagen gewisseld worden. De volgende wissels zijn mogelijk op donderdag 7 en 21 januari.

• De geregistreerde bezoeker kan, zonder reservatie, dagelijks tussen 13u30 en 18u op bezoek komen.

• Gedurende het bezoek gelden dezelfde voorzorgsmaatregelen als voordien, nl. het toepassen van de correcte hand- en hoesthygiëne, het dragen van een chirurgisch mondneusmasker én de nodige afstand bewaren. Enkel voor koppels wordt een uitzondering gemaakt, zij kunnen op kamer het mondneusmasker uitdoen.

• Tijdens het bezoek draagt ook de bewoner een chirurgisch mondneusmasker, tenzij daar tegenindicaties voor zijn.

• Bewoners zijn vrij om buiten te gaan, mits het respecteren van de beschermingsmaatregelen zoals die gelden buiten de voorziening, conform de nationale richtlijnen en de geldende lokale verplichtingen.

Het verlaten van de voorziening voor familiebezoeken, wordt afgeraden, niet verboden.

Concreet:

o Gaan wandelen, mag, in aanwezigheid van de geregistreerde bezoeker. (Maximum 4 personen én mits het dragen van een mondneusmasker, cfr. Richtlijnen Stad Menen).

o De geregistreerde bezoeker mag de bewoner meenemen naar de thuisomgeving, onder de voorwaarde dat het gezin van de geregistreerde bezoeker zich strikt aan de maatregelen houdt. Het hele gezin kan namelijk maar één knuffelcontact hebben, zijnde in dit geval, de bewoner. De plannen voor een uitstap dienen minimum 48u op voorhand besproken te worden met het diensthoofd. Vergeet daarbij niet eventuele maaltijden tijdig te annuleren.

2. Alternatieven

• Babbelbox

o Maximum 2 personen tegelijk, uitzonderingen worden ook hier met de directie besproken;

o Steeds op afspraak (secretariaat@htw.be);

o Tijdens het transport naar de babbelbox dragen bewoner en bezoeker(s) een chirurgisch mondneusmasker. Eens er werd plaatsgenomen achter de plexiwand, kan het masker worden uitgedaan. Het is belangrijk dat een medewerker de bewoner hierbij begeleidt.

• Videocall via WhatsApp

o Steeds op afspraak (secretariaat@htw.be).

Alle afspraken worden zoveel als mogelijk gemaakt op werkdagen in de namiddag. Afwijkende aanvragen zullen eerst worden besproken met het diensthoofd. Zij zal de haalbaarheid op de werkvloer nagaan en dit terugkoppelen.

We moedigen de geregistreerde bezoekers aan om zoveel mogelijk zelf het initiatief te nemen om te videobellen met de familie wanneer ze op kamerbezoek komen. Zij kunnen hierbij wifi-verbinding maken met een cybernetwerk van Huize Ter Walle, het paswoord is htwmenen.

Vragen, opmerkingen of suggesties

We begrijpen dat er bij het lezen van deze briefwisseling vragen, opmerkingen of suggesties kunnen ontstaan. U kan hiermee telefonisch terecht op onderstaande nummers:

• 056/52.17.31 (directie – Debbie Janssens);

• 056/52.17.45 (zorgteam 1 – Delfien Wyffels);
Delfien zal, gedurende de afwezigheid van Isabelle Ryckebosch (diensthoofd zorgteam 1), het aanspreekpunt zijn voor zorgteam 1 en fungeren als vervangend diensthoofd zorgteam 1.

• 056/52.17.32 (zorgteam 2 – Vanessa Schouteten).

Vragen, opmerkingen en suggesties kunnen eveneens doorgestuurd worden naar het mailadres van de voorziening nl. info@htw.be of kunnen mondeling uitgesproken worden bij ieder contactmoment.

We stellen alles in het werk om uw vraag correct en tijdig te beantwoorden.

Tot slot blijven wij ons engageren om u op de hoogte te brengen van verdere ontwikkelingen. U ontvangt bericht van zodra er zich veranderingen voor doen in de situatie.

Bedankt voor uw vertrouwen,
Debbie Janssens
Algemeen directeur WZC Huize Ter Walle

Debbie Janssens 3
Geschreven door Debbie Janssens
debbie.janssens@htw.be

Deze website maakt gebruik van cookies

Stel hieronder uw voorkeuren in. Meer info vindt u terug in onze privacy policy.