prezo

Lees hier alles over Prezo en bekijk hier de video over de officiële lancering van het keurmerk met Huize Ter Walle als één van de pilootverenigingen.

 

 

vzw C.I.G.B.

 

Huize Ter Walle behoort tot de vzw C.I.G.B. (Christelijke Integrale Gezondheids- en bejaardenzorg) dat naast ons woonzorgcentrum ook nog het Psychiatrisch Centrum Onze-Lieve-Vrouw-van-Vrede exploiteert.

De raad van bestuur van de vzw is als volgt samengesteld:

 

Voorzitter: Dhr. Peter Depoot
Erevoorzitter: Dhr. Joris Larmuseau
Gedelegeerd bestuurder: Dhr Frans Vandamme
Secretaris: Mevr. Veroniek Desombere
Leden: E.H. Chris Deconinck, Mevr. Veerle Larmuseau, Mevr. Mia Van Derheyden, Dhr. Geert Demeulemeester, Dhr. Peter Pille, Dhr. Joël Vanheule, Not. Louis Vermeulen

 

Het Psychiatrisch Centrum Onze-Lieve-Vrouw van Vrede is gelegen in de Bruggestraat 57-59 en is erkend voor 154 bedden (30 A, 90 T en 30 Tg en 4 nachthospitalisatie) en 79 plaatsen daghospitalisatie. Het dagelijks bestuur wordt voorgezeten door Serge Deboever, algemeen directeur (www.pcmenen.be)
Huize Ter Walle is gelegen in de Kortrijkstraat 126 en is erkend voor 94 woongelegenheden (68 RVT, 22 ROB en 4 CKV), 15 plaatsen dagverzorgingscentrum en 2 groepen van assistentiewoningen: residentie Benedictinenhof  met 10 woongelegenheden en residentie De Rotonde met 22 woongelegenheden. Het dagelijks bestuur wordt voorgezeten door Debbie Janssens, algemeen directeur.
Voor beide exploitaties is een gemeenschappelijk comité Preventie en Bescherming, een gemeenschappelijke ondernemingsraad en een gemeenschappelijke bedrijfsrevisor.

Terug naar menu

 

 

Historiek

 

Reeds in 1988 werden de eerste stappen gezet voor de oprichting van Huize Ter Walle. In dat jaar immers besliste de congregatie van de zusters van de H. Vincentius om hun rusthuis in de Ieperstraat op termijn niet verder uit te baten. Door Caritas West-Vlaanderen werd toen de vraag gesteld om in Menen met een project te starten om deze woongelegenheden niet te laten verdwijnen. Een vzw werd opgericht en er werd meteen een voorafgaande vergunning aangevraagd voor het bouwen van serviceflats. Het zou tot 31 maart 1990 duren vooraleer de vzw C.I.G.B. (Christelijke Integrale Gezondheids- en Bejaardenzorg) effectief van start kon gaan met het uitbaten van een rusthuis met 48 woongelegenheden. Het rusthuis was gelegen in de Wahisstraat in de gebouwen van een vroeger commercieel rusthuis dat de deuren diende te sluiten op bevel van de toenmalige minister van Welzijn.
We kregen de voorafgaande vergunning en – na een lange lijdensweg van wetswijzigingen - uiteindelijk ook de subsidiebelofte en de verschillende subsidiebeslissingen om een nieuw rusthuis te bouwen met 90 woongelegenheden, waarvan 30 voor mensen met dementie. De vzw kocht het terrein van de vroegere rubberfabriek Defauw, gelegen Kortrijkstraat 126. In 1996 konden de werken beginnen en in september 1999 werd de verhuis een feit. 
Op 25 september verhuisden de 48 bewoners uit de Wahisstraat en op 30 september de bewoners uit de Ieperstraat. De negen zusters Benedictinessen verhuisden een paar dagen later en geleidelijk aan kwamen ook de 30 nieuwe bewoners de rangen vervoegen. Na amper twee maand was de bezetting compleet. Ondertussen verkregen we voor 68 van de 90 woongelegenheden het statuut van Rust- en VerzorgingsTehuis (RVT).

Toen nog als enige in de regio Menen-Wevelgem verkreeg onze organisatie ook de voorafgaande vergunning voor de exploitatie van een dagverzorgingscentrum met 15 plaatsen. In september 2000 startte dat centrum zijn werking.
Sinds mei 2004 is onze voorziening ook erkend als Centrum Kortverblijf (Zorghotel) met vier woongelegenheden. In april 2013 kregen we de voorafgaande vergunning voor het bouwen van twee nieuwe dagverzorgingscentra en een centrum kortverblijf. We hopen het nieuwe centrum voor dagverzorging en de 4 nieuwe kamers kortverblijf in gebruik te kunnen nemen najaar 2020. De nieuwbouw van 32 assistentiewoningen op de rand van het Brouwerspark (residentie Benedictinenhof met 10 woongelegenheden) en aan de Kortrijkstraat (residentie De Rotonde met 22 woongelegenheden) werden in gebruik genomen in 2012.

Terug naar menu

 

Missie

 

Het is de opdracht van Huize Ter Walle zorg te dragen voor het welbevinden van de residentiële oudere bewoner van het woonzorgcentrum, kortverblijf of assistentiewoning en de bezoeker van dagverzorgingscentrum binnen een economisch verantwoord kader.
Via onderhandelde zorg leren we zijn of haar eigenheid/eigenwaarde zowel op het vlak van wonen en leven, psychosociaal welbevinden, relaties, spiritualiteit en zingeving als op het vlak van lichamelijk welbevinden ontdekken en respecteren om een thuisgevoel te creëren.
We richten ons naar de ouderen van Menen en omgeving en hebben bijzondere aandacht voor mensen met dementie, psychisch kwetsbare mensen en zwaarder zorgbehoevende ouderen.
We verbinden de zorg voor de gebruiker onlosmakelijk met de zorg voor de medewerker in een positief verhaal. Hierin staan waardering voor het unieke van de gebruiker en medewerker, samenwerking en de systematische groei van organisatie en medewerker in deskundigheid centraal.
Huize Ter Walle maakt deel uit van de vzw Christelijke Integrale Gezondheids –en Bejaardenzorg en verbindt zich ook met de nabije omgeving. We engageren ons in het lokaal sociaal beleid van de stad en werken samen met andere organisaties in Menen en daarbuiten om onze doelstelling te bereiken.

Terug naar menu

 

Visie

 

Huize Ter Walle wil onderhandelde zorg uitbouwen bij het streven naar een zo goed mogelijk welbevinden van de bewoner. Hierbij gaan bewoners –en medewerkersvisie hand in hand en profileren we ons als lerende organisatie en medewerker.
We willen komen tot het respecteren van volgende krachtlijnen:
Bewoner en medewerker worden gewaardeerd in hun eigenheid/eigenwaarde.
De bewoner of zijn vertegenwoordiger krijgen de kans de regie over zijn leven in eigen handen te nemen.
Via respectvolle omgang met de bewoner krijgt het multidisciplinaire team zicht op het unieke levensverhaal van de bewoner en wat voor hem of haar waardevol is.
Het team gaat in een klimaat van bespreekbaarheid samen na hoe hierop kan afgestemd worden en toetst dit bij bewoner en/of vertegenwoordiger.
Dit verwacht het leren ontdekken en waarderen van talenten van de medewerker en het groeien in deskundigheid. De medewerker neemt hierbij zijn verantwoordelijkheid op.
Het streven naar kwaliteitsverbetering door het kritisch zichzelf reflecteren van medewerker (binnen het teamwerk en groeigesprekken) en organisatie (d.m.v. PREZO).

Terug naar menu

 

ONZE VIJF PIJLERS

5 pijlers

Vanuit de vaststelling dat zorg én kwalitatief hoogstaand én economisch verantwoord moet zijn, profileert Huize Ter Walle zich als een lerende organisatie gericht naar de toekomst. De basis hiervan is de vertaling van onze visie in 5 kernwaarden of pijlers:


1. Welbevinden van de bewoner

Dit welbevinden heeft betrekking op 6 domeinen die we niet los van elkaar kunnen zien
a. Het wonen en leven
b. Psychisch welbevinden
c. Sociaal welbevinden
d. Partnerrelaties, intimiteit en seksualiteit
e. Zingeving/spiritueel welbevinden
f. Lichamelijk welbevinden
De bewoner staat centraal en daarom verwachten we dat de medewerker zich kan inleven in de bewoner, het unieke herkent en erkent. Dit vraagt m.a.w. DESKUNDIGHEID.


2. Respectvol

De medewerker in Huize Ter Walle toont respect in zijn vele facetten: respect voor de bewoner: wie hij is en zijn privacy, voor medecollega’s, leidinggevenden, infrastructuur, materiaal…


3. Thuisgevoel

Het is ons streven om de bewoner een “thuisgevoel” te laten ervaren. Iedere medewerker stelt zich de vraag: “wat is mijn bijdrage om ervoor te zorgen dat mijn bewoner zich meer thuisvoelt?”


4. Samenwerkingsgericht

Je bent voortdurend in omgang met alle belanghebbenden. Zo heb je de bewoner en zijn familie waarmee we samen nagaan wat betekenis geeft voor de bewoner”, ze zijn dan ook onze partners in de zorg. Voorwaarden om dit te realiseren zijn deskundigheid in omgang en een team dat samenwerkt.


5. Economisch verantwoord

Zorg moet passen binnen een financieel kader. Onze middelen (tijd, materiaal, mensen) dienen we zo optimaal mogelijk in te zetten en nauwgezet op te volgen.


Deze pijlers vormen ons kompas: ze geven de richting aan op welke wijze we de toekomst in Huize Ter Walle willen uitbouwen.

Terug naar menu

Samenwerkingsverbanden

 

Zorgnet-Icuro

Huize Ter Walle is als christelijk geïnspireerd woon- en zorgcentrum aangesloten bij Zorgnet Vlaanderen, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel. (www.zorgneticuro.be)

Vandaag hebben in Zorgnet Vlaanderen meer dan 775 verzorgingsinstellingen en voorzieningen van privaatchristelijk initiatief hun krachten gebundeld. Alles samen worden in die instellingen en voorzieningen om en bij de 130.000  medewerkers tewerkgesteld.

Binnen het Zorgnet Vlaanderen zijn verschillende werkgroepen actief. Ludo Vanderaspoilden is – namens de ouderenvoorzieningen van West-Vlaanderen – lid van het bestuurscollege ouderenzorg, van de intersectorale commissie medewerkersbeleid en voorzitter van de sectorale werkgroep medewerkersbeleid ouderenzorg.

 

Caritas West-Vlaanderen

Op provinciaal vlak is Huize Ter Walle aangesloten bij Caritas West-Vlaanderen. Deze v.z.w. groepeert alle West-Vlaamse voorzieningen, aangesloten bij Zorgnet-Icuro (zie hoger) of het Vlaams Welzijnsverbond (bijzondere jeugdzorg, gehandicaptenzorg, kinderdagverblijven).

 

Debbie Janssens is lid van de werkgroep West-Vlaanderen HRM en kwaliteitszorg, werkgroep wonen en zorg en het coördinatiecomité Kortrijk.

 

Triangel Netwerk ouderenzorg vzw

Het “Samenwerkingsverband Triangel” werd opgericht in april 2002 tussen zeven woon- en zorgcentra uit West-Vlaanderen en heeft de bedoeling de krachten te bundelen om elk afzonderlijk toch sterker naar voor te komen.

Via onderling overleg en individuele specialisatie en via toetsing van ervaringen en cijfers aan de ervaringen en cijfers van de zes andere collega's zien we een meerwaarde voor de individuele voorzieningen. Een visietekst werd uitgeschreven en de samenwerking uitgebouwd.

Deze zeven voorzieningen zijn:

•  Woon- en Zorgcentrum Sint-Bernardus De Panne (www.sint-bernardus.be)
•  Home Vrijzicht Elverdinge (www.homevrijzicht.be)
•  Woon- en Zorgcentrum Sint-Godelieve Gistel (www.sintgodelieve.be)
•  Huize Ter Walle Menen
•  Vincenthove Roeselare (www.vincenthove.be)
•  WZC Regina Coeli Sint-Andries- Brugge (www.reginacoeli.be)
•  Woon- en Zorgcentrum Avondrust Varsenare (www.avondrust.be)

 

Provinciaal Overleg Dagverzorgingscentra

Deze werkgroep groepeert alle dagverzorgingscentra van de provincie West-Vlaanderen (www.dagverzorgingscentra.be). Jorick Cappon neemt namens Huize Ter Walle deel aan dit overleg van de cdv-coördinatoren, Debbie Janssens aan het overleg van de directies.

 

Samenwerkingsinitiatieven Thuiszorg

Met zijn thuiszorgondersteunende diensten is Huize Ter Walle ook vertegenwoordigd in de overlegorganen van de regio. Aan de vergaderingen van S.I.T. Menen wordt namens Huize Ter Walle deelgenomen door Jorick Cappon voor het CDV en Karien Verbeke voor het CKV.

In de vergaderingen van S.I.T. Wevelgem wordt het CDV Huize Ter Walle vertegenwoordigd door Jorick Cappon.

 

Palliatief Netwerk Zuid-West-Vlaanderen

Huize Ter Walle is lid van het Palliatief Netwerk Zuid-West-Vlaanderen. Katrien Lozie is als palliatief referente van onze instelling lid van de intervisiegroep voor palliatief referenten.

Terug naar menu